Ga direct naar de inhoud.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze “Algemene Leveringsvoorwaarden” zijn sinds 2006 van toepassing op alle aanmeldingen en plaatsingen in het kinderdagverblijf en overige dienstverlening van Kombino Kinderopvang.  

In deze “Algemene Leveringsvoorwaarden” wordt onder “de ouder” ook ouder(s), verzorger(s) of voogd(en) verstaan. Praktische informatie over de opvang en de huisregels van de kinderopvang zijn beschreven in ons reglement “ Huisregels Kombino PR-3”.

Artikel 1 Definities

In deze “Algemene Leveringsvoorwaarden” wordt verstaan onder:

Kinderdagverblijf: opvang in het dagverblijf van Kombino gedurende de gehele dag voor kinderen van zes weken tot vijf jaar, waar gedurende vijf werkdagen per week en minimaal tien aaneengesloten uren per dag opvang wordt geboden.

Kindzorg: Kombino Kinderopvang biedt naast reguliere kinderopvang ook andere soorten zorg aan, te weten:
a)      Algemene verzorging
b)      Verpleegkundige zorg
c)      Fysiotherapie (in overleg)
d)      Logopedie (in overleg)
Bij a en b)   Dagelijks is er naast de pedagogisch medewerk(st)ers ook een verpleegkundige aanwezig.
Bij c)          Kombino Kinderopvang werkt samen met een fysiotherapeut. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dan dient dit overlegd te worden met de pedagogisch medewerk(st)ers en de fysiotherapeut in kwestie.
Bij d)          Kombino Kinderopvang werkt samen met een logopedist. Wenst u hier gebruik van te maken, dan kunt u dit overleggen met een van de medewerk(st)ers en/of de logopediste.

Plaatsing: de realisatie van kinderopvang in het dagverblijf voor een individueel kind. De plaatsing geschiedt met inachtneming van de bepalingen uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst voor de plaatsing van een kind op het kinderdagverblijf van Kombino Kinderopvang.

Zorgkind: een kind dat extra zorg nodig heeft, welke zorg wordt gefinancierd uit bijvoorbeeld een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in natura (ZIN) via Florence.


Artikel 2 Openstelling

Lid 1 De openingstijden, opvangmogelijkheden en tarieven van het dagverblijf staan vermeld op de website van Kombino Kinderopvang: www.kombino.nl.

Lid 2 Het dagverblijf is gedurende het hele jaar geopend op werkdagen. Kombino Kinderopvang behoudt zich het recht voor om zonder schadeplichtig te zijn per jaar maximaal drie sluitingsdagen vast te stellen. Jaarlijks besluit de directie of en, zo ja, op welke data van deze mogelijkheid het daaropvolgende jaar gebruik gemaakt wordt. De ouder wordt hiervan vóór 1 januari in kennis gesteld. In het geval dat de ouder op de sluitingsdag normaal gesproken gebruik maakt van opvang dan krijgt ze daarvoor een ‘tegoedbon’. Dit betekent dat ze na overleg èn tegen inlevering van de tegoedbon haar kind op een andere dag kan brengen. Er vindt géén restitutie voor de kosten van de opvang plaats.

Lid 3 Het dagverblijf is gesloten op zaterdagen, zondagen en Nationale feestdagen, zoals vermeld in de CAO kinderopvang. Op 24 december en 31 december hanteert Kombino Kinderopvang afwijkende openings- en sluitingstijden. In het geval dat de ouder op een Nationale Feestdag normaal gesproken gebruik maakt van opvang dan vervalt deze dag en vindt daarvoor géén restitutie voor de kosten van de opvang plaats.


Artikel 3 Aanmelding

Lid 1 Voor aanmelding van een kind dient het “Aanmeldingsformulier” volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend te worden. Kombino Kinderopvang bevestigt de ontvangst van de aanmelding schriftelijk. Een aanmelding is een verzoek tot plaatsing op door de ouder gewenste dagen.

Lid 2 Indien een ouder opnieuw een aanmelding indient nadat Kombino Kinderopvang een eerdere plaatsing heeft beëindigd conform artikel 6, lid 4, behoudt Kombino Kinderopvang zich het recht voor de aanmelding te weigeren.


Artikel 4 Aanbod

Lid 1 Zo snel mogelijk na ontvangst van de aanmelding, doet de planningsmedewerk(st)er de ouder een aanbod. De gemaakte afspraken worden schriftelijk in tweevoud bevestigd in een “Plaatsingsovereenkomst”. Eén exemplaar van de “Plaatsingsovereenkomst” dient binnen de gestelde termijn door de ouder voor akkoord getekend te zijn geretourneerd.

Lid 2 Na ontvangst van de getekende “Plaatsingsovereenkomst” door Kombino Kinderopvang is de plaatsing definitief. Daardoor ontstaan, anders dan door het insturen van het “Aanmeldingsformulier”, ook voor de ouder verplichtingen en is de opzegtermijn van toepassing. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.

Lid 3 De aanmelding vervalt als de ouder niet binnen de gestelde termijn reageert op het schriftelijke plaatsingsaanbod of als twee keer een passend aanbod is geweigerd.

Lid 4 Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing wordt de ouder op het dagverblijf uitgenodigd voor een intakegesprek met de medewerk(st)er van de groep, waarop het kind geplaatst wordt. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de ouder en kind besproken. Kombino Kinderopvang en de ouder spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).

Kombino Kinderopvang wijst er in het intakegesprek op dat Kombino Kinderopvang gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren en dat de ouder wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind. De bij het intakegesprek gemaakte afwijkende afspraken worden schriftelijk bevestigd.


Artikel 5 Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van het plaatsingsbeleid en de daarin vermelde voorrangsregeling. De plaatsing geschiedt voor bepaalde tijd, ingaande per de 1e of de 16e van de maand. De ingangsdatum en einddatum staan vermeld op de “Plaatsingsovereenkomst”. Het wennen vindt plaats vanaf de ingangsdatum van plaatsing.


Artikel 6 PGB en medicijnen

Lid 1 De ouder is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de indicatie en de verlenging hiervan.

U kunt van ons alle benodigde hulp krijgen.

Lid 2 De ouder zijn zelf verantwoordelijk voor de overdracht en toediening van de medicijnen bij uw kind. Wij kunnen alleen medicijnen accepteren in originele verpakking met bijsluiter.

Bij Kombino Kinderopvang dienen overwegend de verpleegkundigen de medicatie toe. U geeft Kombino Kinderopvang toestemming om de medicatie toe te dienen door middel van het invullen van een “Toestemmingsformulier Algemeen”.


Artikel 7 Opzegging

Lid 1 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur te beëindigen zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn. Als Kombino Kinderopvang van dit recht gebruik maakt, moet de overeenkomst, onverlet zijn of haar overige rechten op grond van deze “Algemene Leveringsvoorwaarden”, gemotiveerd opgezegd worden, bijv. bij een substantiële terugloop van het aantal plaatsingen in de opvangvorm.

Lid 2 De plaatsing voor de reguliere kinderopvang kan eindigen op de 15e of op de laatste dag van de maand. De plaatsing voor de verpleegkundige opvang kan alleen eindigen op de laatste dag van de maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Hierbij wordt bij een plaatsing in het dagverblijf een opzegtermijn van één maand in acht genomen. De plaatsing kan geheel of voor een deel van de beschikbaar gestelde kinderopvang worden opgezegd.

Lid 3 De plaatsing eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist:
- op de 15e of de laatste dag van de maand waarin het kind vier jaar wordt bij opvang in Kombino Kinderopvang;
- in geval van overlijden van het kind.

Lid 4 Kombino Kinderopvang kan de plaatsing van een kind met onmiddellijke ingang beëindigen zonder schadeplichtig te zijn, indien:
- de ouder twee maanden niet heeft betaald. De beëindiging moet schriftelijk geschieden. De ouder wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken door onmiddellijke betaling. Dit laat de betalingsverplichting van de ouder op grond van artikel 11 van deze “Algemene Leveringsvoorwaarden” onverlet;
- structureel niet voldaan wordt aan algemeen geldende regels zoals onder meer haal- en brengtijden, discriminatie en geweld.

Lid 5 Bij annulering van een reeds bevestigde plaatsing voor ingangsdatum is de geldende opzegtermijn van toepassing. Wanneer de opzegtermijn de overeengekomen ingangsdatum overschrijdt, dient de periode van overschrijding betaald te worden.

Lid 6  Als een reeds bevestigde plaatsing in het dagverblijf binnen twee maanden voor ingangsdatum geannuleerd wordt, brengt Kombino Kinderopvang € 50,- administratiekosten bij de ouder in rekening.

Lid 7 Bij opzegging wordt een “Afrondingsformulier” aan de ouder verstrekt.


Artikel 8 Mutaties

Lid 1 Uitbreiding van het aantal dagdelen of structurele omzetting van dagen dient schriftelijk te worden aangevraagd door middel van het invullen en ondertekenen van een “Mutatieformulier”.

Lid 2 Vermindering van het aantal dagen wordt beschouwd als opzegging en dient schriftelijk te geschieden. Hierbij dient de geldende opzeggingstermijn in acht te worden genomen.

Lid 3 Eventuele verlenging van de einddatum dient minimaal zes maanden voor het beëindigen van de opvang schriftelijk aangevraagd te worden. De aanvraag wordt individueel beoordeeld door de planningsmedewerk(st)er. Uiterlijk drie maanden voor de overeengekomen einddatum wordt het besluit schriftelijk aan de ouder meegedeeld. De onderhavige “Algemene Leveringsvoorwaarden” blijven in dat geval van toepassing.


Artikel 9 Niet structurele wijziging in de opvang

Incidenteel kan onder voorwaarden binnen één werkweek een dag geruild worden. Opvangdagen die gemist worden door vakantie van de ouder en afwezigheid van het kind hierdoor kunnen niet geruild worden en vervallen. Hiervoor vindt géén restitutie voor de kosten van de opvang plaats.

Incidenteel kan extra opvang afgenomen worden. Dit dient van tevoren door de ouder bij het dagverblijf te worden aangevraagd. Afhankelijk van de bezetting op de groep en de beschikbare personeelsformatie, beoordeelt de planningsmedewerk(st)er of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Voor extra opvang wordt een kostendekkend uurtarief berekend. De ouder tekent hiervoor een formulier, zodat bij de eerstvolgende facturatie de extra dag opvang kan worden meegenomen.


Artikel 10 Tarieven

Lid 1 Per plaatsing worden de kosten van Kombino Kinderopvang door Kombino Kinderopvang in rekening gebracht. De prijs per plaatsing wordt bij de ”Plaatsingsovereenkomst” aan de ouder meegedeeld.

Lid 2 Indien de plaatsing tussentijds wordt gewijzigd zal de verschuldigde vergoeding naar rato worden berekend.

Lid 3 De tarieven voor kinderopvang kunnen jaarlijks door Kombino Kinderopvang worden aangepast. Het aldus herziene bedrag wordt tenminste twee maanden vóór ingangsdatum schriftelijk meegedeeld.


Artikel 11 Betaling

Lid 1 De ouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan Kombino Kinderopvang. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn.

Lid 2 Betaling voor Kombino Kinderopvang geschiedt maandelijks bij vooruitbetaling middels factuur welke + 2 weken voor aanvang van de nieuwe maand wordt toegezonden.

Lid 3 Indien een ouder een derde inschakelt voor het doen van betalingen ontslaat dat de ouder niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Lid 4 De ouder is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. Kombino Kinderopvang zendt na het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de ouder de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
Kombino Kinderopvang waarschuwt de ouder daarbij dat als er dan nog geen betaling plaats vindt de overeenkomst zonder enige schadeplichtigheid onmiddellijk kan worden opgezegd.

Lid 5 Over de betaling die niet tijdig is verricht, is Kombino Kinderopvang gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

Lid 6 Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan Kombino Kinderopvang ervoor kiezen een betalingsregeling aan te bieden.

Lid 7 Met het aangaan van de “Plaatsingsovereenkomst” is vanaf de ingangsdatum betaling vereist. Bij afwezigheid van het kind dient onverkort te worden doorbetaald. Reductie of korting bij vakantie of ziekte is niet mogelijk.


Artikel 12 Aangeboden diensten

Lid 1 Kombino Kinderopvang staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst en in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen. Kombino Kinderopvang treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat het dagverblijf optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang.

Lid 2 Kombino Kinderopvang kan extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aanbieden (zie artikel 1). De daarmee belaste medewerk(st)ers voldoen aan de eisen in de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De geneeskundige handelingen zijn onderworpen aan de hiervoor uit het BW voortvloeiende wettelijke verplichtingen zoals een zorg- en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht.

Lid 3 Kombino Kinderopvang kan van de ouder eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk vastlegt.

Lid 4 Kombino Kinderopvang en de ouder dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind. Kombino Kinderopvang houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de ouder. Kombino Kinderopvang kan de ouder wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet-nakoming van de overeenkomst.

Lid 5 Kombino Kinderopvang staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. Kombino Kinderopvang voldoet tenminste aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Lid 6 Kombino Kinderopvang en de door haar ingeschakelde groepsleiding voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid zoals genoemd in wetgeving.


Artikel 13 Algemene afspraken

Lid 1 Kinderen mogen het dagverblijf niet bezoeken bij besmettelijke ziekten vanwege besmettingsgevaar. Dit is het geval bij:
- overgeven;
- diarree;
- anderszins besmettelijke ziektes en/of besmettelijkheden.
Bij twijfel gelieve eerst te bellen en te overleggen.

Lid 2 Indien uw kind een dag niet komt, gelieve dit vóór 09.00 uur door te geven. Mocht uw kind later komen dan gebruikelijk, dan vernemen wij dat ook graag van u.

Lid 3 Gelieve de tijden dat u op vakantie gaat tijdig door te geven via info@kombino.nl of via Konnect.

Lid 4 U dient bij het brengen en ophalen van uw kind rekening te houden met de openingstijden. Dit betekent dat u uw kind uiterlijk 18.00 uur heeft opgehaald. Bij de derde keer te laat ophalen, wordt
€ 25,- in rekening gebracht. En bij elke volgende keer te laat eveneens € 25,-.


Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Lid 1 De pedagogische visie van Kombino Kinderopvang is gebaseerd op het ontwikkelen van de zelfstandigheid en het uitbreiden van de leefwereld van het kind. In die visie blijft de opvang niet beperkt binnen het dagverblijf, maar maakt de omgeving hier ook onderdeel van uit. Daarom maakt het deelnemen aan activiteiten en uitstapjes wezenlijk deel uit van de opvang.

Lid 2 De ouder is bij het brengen van het kind verantwoordelijk voor zijn/ haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Kombino Kinderopvang is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.

Lid 3 Kombino Kinderopvang aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid tijdens de opvangtijden voor schade voor zover deze gevolg is van opzet of grove schuld van Kombino Kinderopvang. Hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven afgesloten. Schade, veroorzaakt door een kind van 0 – 6 jaar dat door Kombino Kinderopvang wordt opgevangen, valt onder de particuliere WA-verzekering van de betreffende ouder. Elke andere aansprakelijkheid van Kombino Kinderopvang dan in dit artikel wordt aanvaard, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 4 Kombino Kinderopvang heeft een collectieve Ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen die onder toezicht staan van Kombino Kinderopvang en haar medewerk(st)ers. Bij een ongeval, dat niet aan Kombino Kinderopvang verweten kan worden, gedurende de opvanguren en tijdens uitstapjes onder begeleiding van Kombino Kinderopvang, kan een beroep worden gedaan op deze verzekering. Kombino Kinderopvang is niet aansprakelijk voor het verlies en of beschadiging van bagage tijdens uitstapjes.

Lid 5 Een tekortkoming in het kader van deze overeenkomst kan Kombino Kinderopvang niet worden toegerekend, als de tekortkoming Kombino Kinderopvang niet verweten, niet vermeden of niet voorzien kon worden (overmacht), tenzij deze in gevolg van de wet voor rekening van Kombino Kinderopvang dient te blijven. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte, tekort aan of staking van personeel.

Lid 6 Voor zover mocht komen vast te staan dat Kombino Kinderopvang aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

Lid 7 De ouder vrijwaart Kombino Kinderopvang voor eventuele aanspraken van derden, voor zover deze het gevolg zijn van handelen van zijn/ haar kind.


Artikel 15 Klachtenregeling

Kombino kent zowel een interne als externe klachtenprocedure. Formulieren hiervoor zijn bij Kombino Kinderopvang te verkrijgen.


Artikel 16 Wijziging leveringsvoorwaarden

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze “Algemene Leveringsvoorwaarden”, moeten schriftelijk tussen Kombino Kinderopvang en de ouder worden vastgelegd. Kombino Kinderopvang behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden twee maanden voor inwerkingtreding schriftelijk aangekondigd.


Artikel 17 Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.